Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.realizujswojecele.pl.

Definicje

 • Sprzedawca – Anna Maciejewska prowadząca działalność pod nazwą Anna Maciejewska Studio Lingos pod adresem Rogowo 110, 87-515 Rogowo, NIP: 8921460516 REGON: 362947561
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
 • Klient/Kupujący – każdy dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 • Produkt – dostępny w Sklepie plik komputerowy w formacie PDF (Portable Document Format) będący przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 • Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.realizujswojecele.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 • Strona – Usługodawca i Klient.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty;

Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaży Produktów oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
 2. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Sklepu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie www.realizujswojecele.pl dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: maciejewska.coach@gmail.com
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari;
 2. Aktywne konto e-mail;
 3. Włączona obsługa plików cookies;

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu e-mail, na który ma nastąpić dostawa Produktu.
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 4. wybrać sposób płatności i opłacić zamówienie

Umowa sprzedaży

 • Zawarcie umowy sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie.
 • Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przystępuje do realizacji. Potwierdzenie zamówienia oraz przyjęcia do realizacji następuje w wiadomości e-mail przesłanej na podany przez Klienta adres. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail – umowa sprzedaży zostaje zawarta.
 • Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, używając do tego systemu Przelewy24. Kupujący zostanie przekierowany na strony internetowe www.przelewy24.pl, gdzie będzie mógł dokonać wyboru banku, w którym ma konto i dokonać płatności. Jeżeli Klient nie dokona płatności on-line, wyjdzie ze Sklepu Internetowego lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Jeżeli banku Klienta nie ma na liście, Klient nie może skorzystać z tej formy płatności.
 • Płatność musi zostać uregulowana do 7 dni od momentu złożenia zamówienia – jeżeli należność nie wpłynie do 7 dni, zamówienie zostaje anulowane. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto firmy www.przelewy24.pl, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy.
 • Regulamin świadczenia usług Przelewy24 jest dostępny na stronie www.przelewy24.pl/regulamin. 
 • Metody dostawy
 • Klient otrzyma zamówienie w postaci pliku PDF (Portable Document Format) na podany przez siebie adres email.

Reklamacja

 • Każdy Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane wyłącznie na adres e-mail: maciejewska.coach@gmail.com
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe są zbierane za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Zamówienia jest Anna Maciejewska prowadząca działalność pod nazwą Anna Maciejewska Studio Lingos, pod adresem Rogowo 110, 87-515 Rogowo, NIP: 8921460516 REGON: 362947561

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

5. Zasady prywatności reguluje dokument Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://realizujswojecele.pl/polityka-prywatnosci

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw. O każdej zmianie Klient zostanie powiadomiony z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.